Dispute Settlement Mechanism


 1. 1.Procedures for the settlement of dispute, complaint

  Fayfay.com and its suppliers are responsible for receiving complaints and supporting customers in relation to the transactions at Fayfay.com. 

  When disputes arise, Fayfay.com prefers to the dispute resolution via amicable negotiation and conciliation in order to maintain the trust of its users in the service quality of Fayfay.com by the following steps: 

  1. user refers the dispute to the Customer Service Department of Fayfay.com. 
  2. Subject to the nature and the seriousness of the complaint, Fayfay.com will take specific measures to assist the user in resolving the dispute. The department actively and promptly resolves and gives results of the dispute based on the policies that the Company has announced within 7 working days. 
  3. In case it is beyond the capacity and power of Fayfay.com, we shall request the user to bring the case to competent authorities for settlement in accordance with laws. 

  The parties including the supplier and the customer shall be responsible to resolve the problem in good faith, including the obligations to provide documents for verifying information in relation to the dispute. It is the responsibility of Fayfay.com to provide information relating to the customer and the supplier if requested by such customer or supplier (in relation to the dispute). 

  After the parties have resolved the dispute, they have to report it to the Fayfay.com. In case such dispute due to the supplier’s fault: Fayfay.com shall apply warning measures to the supplier, or block its account or forward to the competent authorities, subject to the seriousness of the violation. Fayfay.com will terminate and remove all of articles introducing the supplier on Fayfay.com and at the same time ask the supplier to reimburse the customer properly on the basis of agreement with the customer. 

  If the dispute arising from the transaction cannot be resolved by negotiation and conciliation, each party shall be entitled to seek for the settlement from competent authorities so as to protect its legitimate interests. 

 1. 1.Quy trình giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

  Fayfay.com và các nhà cung cấp của mình có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ khách hàng liên quan đến giao dịch tại fayfay.com.

  Khi phát sinh tranh chấp, fayfay.com khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của người dùng vào chất lượng dịch vụ của fayfay.com và thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Người dùng phản ánh khiếu nại đến Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của fayfay.com.
  • Bước 2: Tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì, fayfay.com sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người dùng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công Ty đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.
  • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của fayfay.com, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

  Các bên bao gồm nhà cung cấp và khách hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề, bao gồm trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với khách hàng. Fayfay.com sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến khách hàng và nhà cung cấp đó nếu được khách hàng hoặc nhà cung cấp (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

  Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho fayfay.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về nhà cung cấp: fayfay.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Fayfay.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài giới thiệu về dịch vụ của nhà cung cấp đó trên fayfay.com and đồng thời yêu cầu bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.

  Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa các bên, mỗi bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.