Privacy Policy


  1. PRIVACY POLICY

   The Company undertakes to keep the personal information of its customers confidential. Please read the “Privacy Policy” as mentioned below to understand our commitments for the purpose of protecting interests of our users. 

   1. Purpose and scope of collection
    1. The information collected through Fayfay.com shall be used for the purpose of:
     1. Supporting customers when conducting transactions;
     2. Resolving inquiries from user;
     3. Providing latest information on website;
     4. Reviewing and upgrading the contents and interface of the website;
     5. Conducting user surveys;
     6. Performing promotional activities related to Fayfay.com
    2. To access and use the services on Fayfay.com, users may be required to provide personal information (username, log-in password, full name, phone number, email, address, etc.). All provided information must be accurate and legal, Fayfay.com disclaims all responsibilities for the accuracy and truthfulness of the information disclosed. The user shall also be solely responsible for the confidentiality and retention of any use of the services under their usernames, passwords and emails. In addition, users are responsible to timely inform Fayfay.com of any illegal use, abuse, violations of confidentiality, saving the username and password of a third party so that we may offer appropriate solutions. 
    3. Fayfay.com may also collect its users’ non-personally identifiable information, such as IP addresses, cookies, times of visit, pages viewed, links that users have accessed and other information related to the users’ connection with Fayfay.com for the purpose of increasing the responsiveness of Fayfay.com in terms of pages and services, as well as development of functions, features based on the latest trends and users’ favorable habits. 
   2. The scope of personal information use

    Fayfay.com shall collect and use the personal information of users for the proper purposes and in compliance with this “Privacy Policy”. 

    When necessary, we may use this information to contact our users directly in the forms such as: offer letters, order confirmation letter, thank you letters, technical and confidential information. Users may also receive periodic newsletters providing the latest information of upcoming events or recruitment information if the users subscribe to such emails. Except for the purposes of using the personal information as described in this paragraph, we are committed to strictly keep our users’ information confidential.     

    We only disclose or otherwise provide personal information of users in the following cases, if necessary:

    1. Fayfay.com is responsible to provide the personal information of members at request of the judicial authorities including: procuracies, courts, investigation polices in relation to any violation of users; 
    2. we believe that such disclosure will assist us to protect our legitimate interests before the laws; 
    3. emergency cases if necessary to protect the safety of other users of Fayfay.com 
   3. Information archive term

    Users’ personal data will be archived until there is a request of cancellation or cancellation by the user itself.  In the other cases, users’ personal information shall be kept confidential on the servers of Fayfay.com. 

   4. Means and tools for users’ access and modification of personal information

    At any time, users may have an access to, check, update, modify or remove their personal information by logging into the account granted by Fayfay.com or requesting Fayfay.com to do so.

    Users have the right to submit a complaint about the disclosure of personal information to a third party to the Management Board of Fayfay.com. Upon receipt of such complaint, Fayfay.com will verify the facts and be responsible to answer and instruct users to restore and keep the information confidential again.

   5. Information of the agency in charge of the information collection and management

    Your comments and feedbacks on this “Privacy Policy” are welcome. If you have any questions, please contact us with the information below:

    Fayfay.com (VIETNAM) LIMITED

    Enterprise registration certificate No.: 0314814641, issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on 03 January 2018. 

    Address: Suite 2B, Level 12, Saigon Centre Tower 2, 67 Le Loi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

    Telephone: (028) 3939 7888

    Email: property@fayfay.com

   6. Commitments on the confidentiality of users’ personal information

    The personal information of the users on Fayfay.com shall be strictly kept confidentiality under this “Privacy Policy”. The collection and use of the user’s information shall only be conducted upon such user’s consent unless otherwise stipulated by the laws from time to time. 

    Fayfay.com shall not use, transfer, provide or disclose to a third party any personal information of a user without proper consent of a user.  

    In the event that the server where the information is archived is attacked by hackers resulting in the loss of personal data of a user, Fayfay.com will be responsible for reporting such case to the investigating authorities for timely handling and ensuring such user be promptly informed. 

  1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

   Công Ty cam kết bảo mật thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng của chúng tôi.

   1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân
    1. Các thông tin thu thập thông qua website Fayfay.com sẽ được dùng cho các mục đích sau đây:
     1. Hỗ trợ khách hàng khi tiến hành giao dịch;
     2. Giải đáp thắc mắc của người dùng;
     3. Cung cấp các thông tin mới nhất trên website;
     4. Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website;
     5. Thực hiện các bản khảo sát khách hàng;
     6. Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến website thương mại điện tử Fayfay.com.
    2. Để truy cập và sử dụng các tiện ích trên website Fayfay.com, người dùng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, họ tên, số điện thoại, thư điện tử, địa chỉ, v.v…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Fayfay.com không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và trung thực của thông tin được khai báo. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Fayfay.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
    3. Fayfay.com cũng sẽ sử dụng cả một số thông tin nhận diện phi cá nhân, như địa chỉ IP, cookies, số lần viếng thăm, số trang đã xem, links (liên kết) người dùng đã truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Fayfay.com nhằm mục đích gia tăng khả năng đáp ứng của Fayfay.com về phương diện các trang và dịch vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng theo xu hướng mới nhất và phù hợp sở thích của người dùng.
   2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

    Fayfay.com thu thập và sử dụng thông tin cá nhân người dùng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

    Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với người dùng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, xác nhận giao dịch, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, người dùng có thể nhận được thư định kỳ về các sự kiện sắp diễn ra hoặc thông tin tuyển dụng nếu người dùng đăng kí nhận email thông báo. Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu tại mục này, chúng tôi cam kết thông tin cá nhân của người dùng sẽ hoàn toàn được bảo mật.

    Chúng tôi chỉ tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của người dùng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

    1. khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật, Fayfay.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng;
    2. trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
    3. tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các người dùng khác của Fayfay.com.
   3. Thời gian lưu trữ thông tin

    Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Fayfay.com.

   4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

    Bất cứ thời điểm nào người dùng cũng có thể truy cập kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản được cung cấp bởi Fayfay.com hoặc yêu cầu Fayfay.com thực hiện các thao tác này.

    Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban Quản Lý của Fayfay.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Fayfay.com sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục, bảo mật lại thông tin.

   5. Thông tin liên hệ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

    Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ quý khách về “Chính sách bảo mật” này. Nếu quý khách có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với thông tin bên dưới:

    CÔNG TY TNHH FAYFAY.COM (VIỆT NAM)

    Giấy phép kinh doanh số: 0314814641, cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ngày 03/01/2018

    Địa chỉ: Phòng 2B, Lầu 12, Saigon Centre Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

    Số điện thoại: (028) 3939 7888

    Email: property@fayfay.com

   6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng

    Thông tin cá nhân của người dùng trên Fayfay.com được Fayfay.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo “Chính sách bảo mật” này. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp khác theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

    Fayfay.com không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

    Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, Fayfay.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

    Ban Quản Lý Fayfay.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người dùng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác và trung thực.